STATUS PRAWNY

Publiczne Przedszkole  Nr 18 w Kędzierzynie – Koźlu jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

  • Organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn – Koźle.
  • Organem nadzoru pedagogicznego jest Opolski Kurator Oświaty.

Działalność przedszkola regulują następujące akty prawne i dokumenty:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949, 2203 ze zm.)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm. )
  3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy
  4. Ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. 2017 poz. 2203 ze zm.)
  5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.)
  6. Akt założycielski
  7. Statut Publicznego Przedszkola nr 18 W Kędzierzynie – Koźlu