Rekrutacja

Rekrutacja

NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY KĘDZIERZYN – KOŹLE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.  Dzieci urodzone w 2015 roku (6-latki) zapisywane do przedszkola po raz pierwszy, przyjmowane są na podstawie wypełnionego wniosku bez załączania dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów.

Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, wypełniają w formie elektronicznej Wniosek   o przyjęcie do publicznego przedszkola znajdujący się na stronie internetowej pod adresem: www.kedzierzynkozle.przedszkola.vnabor.pl.

Osoby niemające dostępu do Internetu wypełniają go odręcznie. Wnioski w formie papierowej można pobrać w każdym przedszkolu lub wydrukować ze strony internetowej elektronicznego systemu

Rodzice mogą ubiegać się o miejsce maksymalnie w trzech przedszkolach. W takim przypadku w jednym Wniosku wymieniają odpowiednio 1, 2 lub 3 przedszkola (wg preferencji). Niezależnie od sposobu wypełnienia Wniosku (odręcznie bądź w formie wydruku komputerowego), należy go złożyć tylko w jednym przedszkolu najbardziej preferowanym, umieszczonym na pierwszej pozycji (tzw. przedszkolu pierwszego wyboru).

Niezłożenie w określonym terminie (od 15 marca do 29 marca 2021 r.) wypełnionego i podpisanego Wniosku do przedszkola pierwszego wyboru, spowoduje nieujęcie dziecka w procesie rekrutacji.

Dzieci zmieniające przedszkole.

     Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola niż to, do którego dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że ich dziecko uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy.  W związku z tym, rodzice zobowiązani są wypełnić Wniosek  o przyjęcie do publicznego przedszkola. Po podpisaniu wniosku składają go w innym przedszkolu, wskazanym przez siebie, jako przedszkole pierwszej preferencji. Rodzice muszą jednak pamiętać, że  w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zagwarantowane.

Aby dziecko zostało przyjęte, rodzice składają w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, dokument Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola.

     Niezłożenie dokumentu w określonym terminie (od 20 do 26 kwietnia 2021 r.), jest jednoznaczne  z rezygnacją z miejsca w tym przedszkolu, tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych.

TERMINY W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

  1. Składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu:

od 15 lutego 2021 r.     od godz. 8.00 do 23 lutego 2021 r. do godz. 15.00

2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 15 marca 2021 r. od godz. 9.00 do 29 marca 2021 r. do godz. 14.30

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

od 15 marca 2021 r. do 14 kwietnia 2021 r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20 kwietnia 2021 r. godz. 9.00

5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata – woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 20 kwietnia 2021 r. do 26 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29 kwietnia 2021 r. godz. 9.00

7. Na podst. art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe organ prowadzący pisemnie wskazuje rodzicom/opiekunom prawnym przedszkole, które może przyjąć dziecko nie zakwalifikowane w postępowaniu rekrutacyjnym

od 28 czerwca 2021 r.do 20 sierpnia 2021 r.

DO POBRANIA :

Post Author: sekretariat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.