Drodzy Rodzice !

Zwracamy się do Państwa z prośbą o aktualizowanie informacji dotyczącej realizacji obowiązku szkolnego(Szkoła podstawowa) oraz obowiązku nauki (Szkoły ponadpodstawowe w kraju i za granicą).

 W przypadku gdy dziecko realizuje obowiązek szkolny i nauki za granicą (w  przypadku zmiany miejsca zamieszkania)  placówka do której dziecko uczęszcza powinna wystawić rodzicowi zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego lub nauki przez dziecko

( rodzic wysyła pocztą lub przesyła skan zaświadczenia wysłany pocztą elektroniczną)

Zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 t.j. Dz. U. 2020 poz. 910)

1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć;

4) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego w sposób określony w art. 36 ust. 10 lub 11.

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie.

Art. 42. 1. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 31 ust. 4, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Post Author: sekretariat

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.